Informacje o zamówieniach publicznychZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Akademii Pedagogiki Specjalnej – Zakład  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie zapraszam do złożenia oferty na:

„Odbiór odpadów komunalnych z Domów Studenckich”

Miejsce Wykonania :  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie, ul. Konarskiego 3

Przedmiot Zamówienia : „odbiór odpadów komunalnych z Domów Studenckich”

Zamawiający zleci odbiór odpadów komunalnych z czterech  altan śmietnikowych  Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi – załącznik nr 1 wzór umowy

W ramach umowy wykonawca zobowiązuje się wstawić do 4  altan śmietnikowych kontenery na śmieci  następujących  frakcji odpadów:

 • 12 szt. na odpady zmieszane o pojemności 1100 l
 • 5 szt. na metale tworzywa sztuczne o pojemności 770 l
 • 4 szt. na szkło  o pojemności 770 l
 • 4 szt. na papier o pojemności 770 l
 • 4 szt. na bioodpady  o pojemności 770 l    
 1. Dokonywać odbioru wszystkich frakcji odpadów:
 2. Z altany nr 5 – dwa razy w  tygodniu
 3. Z altany nr 1 – raz w tygodniu
 4. Z altany nr 2 – dwa razy w tygodniu
 5. Z altany nr 3 – raz w tygodniu
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości  odbioru odpadów.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się :

1. Wykonawcy posiadający uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów, warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca posiada:

a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów lub wpis do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.);

b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1519 z późn. zm.).

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia, warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub należycie wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (słownie: dwie) usługi finansowo i rodzajowo porównywalne z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj., należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej 2 usługi  polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, o wartości nie mniejszej niż: 200 000,00 tyś zł PLN brutto każda, z których każda spełnia łącznie następujące wymagania: usługa była/jest świadczona, nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, w ramach jednego kontraktu na rzecz jednego odbiorcy.

3.Posiadają zdolności techniczne i zawodowe – tzn. dysponują narzędziami, wyposażeniem zakładu oraz urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia.

4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia – tzn. nie jest wobec nich prowadzone postępowanie upadłościowe ani restrukturyzacyjne.

5. Wykonawcy, w stosunku do których nie zostały nałożone żadne kary administracyjne, pozostające w związku z prowadzoną działalnością.   

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena całkowita brutto za jednokrotne opróżnienie kontenera

W ofercie należy podać:

Kwotę netto i brutto za  jednokrotne opróżnienie jednego kontenera z podziałem na  poszczególne frakcje:

 1. o pojemności 1100 l
 2. o pojemności 770 l

Do oferty należy załączyć  wypełniony  załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (oświadczenie wykonawcy)

Termin wykonania : 12 miesięcy

Termin i miejsce składania ofert :

Oferty należy składać  pisemnie w zamkniętych i zabezpieczonych kopertach  do dnia 23 lutego 2023 r do godziny 10:00  na adres :Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń” ul. Konarskiego 3  01-355 Warszawa  lub złożyć  w sekretariacie Zarządu O.A. ”Przyjaźń” ( pok. nr 7)

Osobą upoważnioną do udzielania informacji  jest  Pan  Krzysztof Sajnog  kom: 513-801-041  krzysztof.sajnog@admin

Zapytanie ofertowe

Oswiadczenie wykonawcy

Wzór umowy

Zał. nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 2 do wzoru umowy

Zał. nr 3 do wzoru umowy

@Zał. nr 2 do wzoru umowy- zestawienie kontenerów

Oswiadczenie_wykonawcy

Zawiadomienie o wyniku postępowania


ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Akademii Pedagogiki Specjalnej- Zakład  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie zapraszam do złożenia oferty na:

Usługi dostępu do Internetu, usługi telefonii cyfrowej oraz usługę konserwacji sieci internetowej

Okres świadczenia usługi : od dnia 01.02.2023 do dnia 09.05.2024

Miejsce wykonania : Osiedle Akademickie „Przyjaźń” ul Konarskiego

Przedmiot zamówienia : zamówienie składa się z trzech części :

 • Usługi dostępu do Internetu
 • Usługi dostawy sygnału telefonii cyfrowej
 • Usługi konserwacji  sieci Internetowej

Zakres usług dla części I zamówienia:

1. Łącze nr 1 w technologii światłowodowej:

 1. przepustowość min. 800 Mb/s, gwarantowana do routera brzegowego znajdującego się na styku  sieci Wykonawcy i sieci Internet,
 2. łącze symetryczne,
 3. zakończenie łącza typu Ethernet (RJ45) w serwerowni w siedzibie Zamawiającego, podłączone do routera udostępnionego przez Wykonawcę na czas trwania umowy.
 4. świadczenie usługi w oparciu o adresację IP Wykonawcy
 5. Wydzielenie z łącza, odrębnego łącza dla biura zarządu Osiedla  Akademickiego „Przyjaźń” o przepustowości 100 Mbit/s

Zakres usług dla części II zamówienia:

 1. Usługa telefonii cyfrowej (ISDN)
 2. Połączenia na numery stacjonarne i międzynarodowe w Polsce – pakiet 300 minut w skali miesiąca , w cenie usługi
 3. Połączenia na numery komórkowe do Polskich sieci komórkowych – pakiet 700 minut w skali miesiąca , w cenie usługi
 4. Wykonawca zapewni wymianę minut pomiędzy pakietami w ramach jednomiesięcznego rozliczenia.
 5. Przeniesienie numeracji od obecnego operatora (Skynet) około 80 numerów
 6. Konfiguracje i bieżące zarządzanie centrala telefoniczną
 7. Zainstalowanie bramy medialnej do centrali telefonicznej
 8. Dostarczenie bramek VOIP SPA112 – 7 szt.

Zakres usług dla części III zamówienia:

 1. Usługi konserwacji sieci internetowej wraz z utworzeniem 3 stref WI-FI (access point) w 3 budynkach nowej zabudowy, tj. DS nr 1 – „Jelonek“, DS nr 4 – „Sarna“, DS nr 3 – „Rogaś“.
 2. Wybudowanie na czas trwania umowy szkieletu sieci światłowodowej pomiędzy starą zabudową OA „Przyjaźń”. Połączenie siecią światłowodową 21 parterowych, drewnianych budynków oraz zapewnienie na czas trwania umowy aktywnych urządzeń zakończeniowych sieci.

Sieć komputerowa składa się z następujących elementów:

 1. modem VDSL – 2 szt.
 2. okablowanie kat. 5e i kat. 3 rozciągnięte pomiędzy budynkami OA „Przyjaźń” w kanałach kablowych i traktem napowietrznym, oraz w peszlach lub kanałach kablowych wewnątrz budynków;

W ramach usług konserwacji sieci komputerowej Wykonawca zobowiązuje się wykonywać następujące czynności:

 1. administrować aktywnymi urządzeniami sieciowymi;
 2. zarządzać, serwisować, rozbudowywać i konfigurować sieć LAN;
 3. monitorować serwery i urządzenia sieciowe;
 4. monitorować ruch i ochraniać sieć oraz serwery przed atakami;
 5. zarządzać i kontrolować dostęp do sieci OA „Przyjaźń” (sieć bezprzewodowa);
 6. zarządzać sprzętem do zabezpieczania sieci przed atakami, włamaniami, nieuprawnionym dostępem;
 7. zarządzać adresowaniem logicznym występującym w sieci Akademii Pedagogiki Specjalnej;   
 8. kontrolować połączenia logiczne i sygnałowe serwerów z siecią LAN i WAN
 9. Instalować i konfigurować aktywne urządzenia sieciowe – switch, router, access point;
 10. utrzymać filtrowanie ruchu ze względu na bezpieczeństwo sieci;
 11. logować ruch użytkowników;
 12. identyfikować i blokować użytkowników powodujących awarie sieci;
 13. usuwać awarie i nieprawidłowości działania sieci kablowej i bezprzewodowej OA „Przyjaźń”
 14. usuwać nieprawidłowości związane z działaniem łącza Internetowego;
 15. świadczyć pomoc użytkownikom w podłączeniu do sieci, tj. przekazywanie instrukcji, udzielanie pomocy na miejscu na terenie OA „Przyjaźń”;
 16. monitorować serwery i urządzenia sieciowe 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;
 17. dokonywać dynamicznego cięcia pasma;
 18. pełnić dyżury i usuwać awarie (wymiana zepsutych serwerów, podzespołów, switchy, okablowania, gniazd sieciowych), tj. pełnienie dyżuru telefonicznego do obsługi awarii i problemów z podłączeniem się nowych użytkowników, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, wraz z udzielaniem pomocy użytkownikom sieci na miejscu, czyli  na terenie OA „Przyjaźń”:
  1. reakcje na  awarię w sieci szkieletowej do 2h;
  1. czas usunięcia awarii w sieci szkieletowej do 5h;
  1. usunięcie awarii w lokalu studenta do 48 h;
 19. Dostarczyć switch Cisco 2960 – 25 szt., Cisco 6509 – 1 szt., Cisco 3550 – 13 szt.
 20. UPS APC-1500 szt. 2
 21. Zakres usług konserwacji sieci komputerowej nie obejmuje obsługi strony internetowej Zamawiającego.

W kalkulacji powyższych cen należy uwzględnić wszelkie koszty wykonania i realizacji zamówienia, a zwłaszcza koszty związane z podłączeniem, instalacją oraz konserwacją łącza w technologii światłowodowej  oraz koszty związane z podłączeniem i konfiguracją centrali telefonicznej, a także koszty związane z obsługą sieci informatycznej, w tym koszty związane z pełnieniem dyżurów telefonicznych i usuwaniem awarii na terenie OA „Przyjaźń” oraz koszty wybudowania szkieletu sieci światłowodowej pomiędzy 21 budynkami.

 Zamawiający nie przewidział  możliwości składania ofert częściowych.

W Ofercie Proszę podać:

 1. Całkowitą cenę netto i brutto za  1 miesiąc świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii cyfrowej oraz usługi konserwacji sieci internetowej . W tym:
 2. Cenę netto i brutto za usługi dostępu do sieci internetowej przez 1 miesiąc
 3. Cenę netto i brutto za usługi konserwacji sieci internetowej przez 1 miesiąc
 4. Cenę netto i brutto za usługi telefonii  cyfrowej przez 1 miesiąc
 5. Całkowitą cenę netto i brutto za 15 miesięcy i 9 dni  świadczenia  usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii cyfrowej  oraz usługi konserwacji sieci komputerowej. W tym:
 6. Całkowitą cenę netto i brutto za usługi dostępu do sieci internetowej przez 15 miesięcy i 9 dni 
 7. Całkowitą cenę netto i brutto za usługi konserwacji sieci internetowej przez 15 miesięcy i 9 dni 
 8. Całkowitą cenę netto i brutto za usługi telefonii cyfrowej przez 15 miesięcy i 9 dni 

Kryterium oceny ofert:

 1. łączna cena całkowita brutto
 2. doświadczenia pracowników zamawiającego nie mniejsze niż 2 lata w serwisowaniu sprzętu komputerowego i administrowaniu  sieciami komputerowymi  
 3. szybkość uruchomienia łącza światłowodowego od dnia podpisania umowy
 4. szybkość zbudowania i uruchomienia szkieletu sieci światłowodowej pomiędzy 21 budynkami .

Miejsce i termin składania ofert : do 18.01.2023 (środa) do godziny 10:00

Oferty można składać  pisemnie w zamkniętych i zabezpieczonych kopertach  do dnia 18 stycznia 2023 roku do godziny 10:00 na adres :Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń”  ul. Konarskiego 3  01-355 Warszawa  lub złożyć  w sekretariacie Zarządu O.A. ”Przyjaźń” ( pok. nr 7) lub drogą elektroniczna : sekretariat@osiedlperzyjazn.pl

Osoba do kontaktów : Zastępca Kierownika Zakładu – p. Krzysztof Sajnog tel. : 22 487-15-01  e-mail : krzysztof.sajnog@osiedleprzyjazn.pl

W wyniku niniejszego zapytania z wybranym Wykonawca zostanie zawarta umowa , której wzór znajduje się        w załączniku do ogłoszenia . Umowa zostanie  zawarta bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych,      z uwagi na fakt,
iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza  wyrażonej w złotych  równowartości kwoty  30. 000 EURO.

Zapytanie Ofertowe

Wzor umowy

plan sytuacyjny

Zawiadomienie o wyniku postepowania


Szanowni Państwo,

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń” informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi konserwacji i napraw instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie przez okres 16 miesięcy 9 dni usług konserwacji i napraw instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Akademickim „Przyjaźń” przy ul. Konarskiego w Warszawie. Zakres „usług konserwacji” obejmuje następujące rodzaje usług: (1) konserwację węzłów cieplnych centralnego ogrzewania i ciepłej wody w 3 budynkach nowej zabudowy i w 1 budynku starej zabudowy; (2) konserwację 46 zaworów odcinających w zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania; (3) konserwację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 3 budynkach nowej zabudowy i w 54 budynkach starej zabudowy; (4) konserwację wewnętrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej w 3 budynkach nowej zabudowy i w 54 budynkach starej zabudowy. Zakres „usług napraw” obejmuje następujące rodzaje usług: (1) naprawy węzłów cieplnych centralnego ogrzewania i ciepłej wody w 3 budynkach nowej zabudowy i w 1 budynku starej zabudowy; (2) naprawy zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z 46 zaworami; (3) naprawy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 3 budynkach nowej zabudowy i w 146 budynkach starej zabudowy; (4) naprawy zewnętrznej instalacji wodnej; (5) naprawy wewnętrznej instalacji wodnej w 3 budynkach nowej zabudowy i w 146 budynkach starej zabudowy; (6) naprawy zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej; (7) naprawy wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w 3 budynkach nowej zabudowy i w 146 budynkach starej zabudowy; (8) inne naprawy, niezbędne do prawidłowego działania instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej na terenie Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”.

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ

Załącznik nr 9 do SWZ

Załącznik nr 10 do SWZ

Załącznik nr 1 do PPU

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacje z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Szanowni Państwo,

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń” informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na usługi sprzątania budynków. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w okresie od 01.01.2023 r. do dnia 09.05.2024 r. usług sprzątania rutynowego w 3 trzypiętrowych budynkach nowej zabudowy oraz 58 parterowych budynkach starej zabudowy, usług sprzątania generalnego w 3 trzy piętrowych budynkach nowej zabudowy oraz  16 parterowych budynkach starej zabudowy, a także wykonanie usług sprzątania dodatkowego oraz jednorazowe wykonanie usług lakierowania podłóg w wyodrębnionych budynków.

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ

Załącznik nr 9 do SWZ

Załącznik nr 1 do PPU

Załacznik nr 2 do PPU

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacje z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Akademii Pedagogiki Specjalnej- Zakład  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie zapraszam do złożenia oferty na:

Przycinkę pielęgnacyjną drzew

Miejsce Wykonania :  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie ul. Konarskiego 3

Przedmiot Zamówienia : Przycinka pielęgnacyjna 43 drzew zaznaczonych na  planem sytuacyjnym Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” numerami od 1 do 43

Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest uwzględnić posprzątanie gałęzi po wycince

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena całkowita netto

W ofercie należy podać:

 • łączna całkowitą kwotę netto i brutto za cięcie pielęgnacyjne  43 drzew
 • Czas realizacji

Do oferty należy dołączyć:

 1. aktualne ubezpieczenie na kwotę min. 500.000 tyś. zł

Termin i miejsce składania ofert :

Oferty należy składać  pisemnie  do dnia 16 grudnia 2022 r do godziny 9:00  na adres :Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń”  ul. Konarskiego 3  01-355 Warszawa  lub złożyć  w sekretariacie Zarządu OA. ”Przyjaźń” ( pok. nr. 7), lub droga elektroniczną : sekretariat@osiedleprzyjazn.pl

Osoba upoważnioną do udzielania informacji  jest:

Krzysztof Sajnog tel.: 513-801-041

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Plan sytuacyjny osiedla


ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Akademii Pedagogiki Specjalnej- Zakład  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie zapraszamy do złożenia oferty na:

                                        Malowanie pomieszczeń budynku nr 42

Miejsce Wykonania :  Osiedle akademickie „Przyjaźń” w Warszawie ul. Konarskiego 3

Przedmiot Zamówienia : Malowanie pomieszczeń budynku nr 42.

 Zakres prac przedstawia kosztorys nakładczy (przedmiar) dla każdego typu pomieszczenia

Zestawienie pomieszczeń:

 • Pokoje o powierzchni  20 m2     szt. 14
 • Pomieszczenie po powierzchni  10,36 m2  szt. 2
 • Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni  6,66 m2  szt. 1
 • Kuchnia z korytarzykiem  o powierzchni 19,95 m2   szt. 1
 • Łazienka z WC o powierzchni 10,17 m2   szt. 2
 • Pokój o powierzchni 15,59 m2   szt. 1
 • Korytarz o powierzchni 73,47 m2   szt. 1
 • Natrysk o powierzchni 10,58  m2   szt. 1

Do oferty należy załączyć  wypełnione kosztorysy nakładcze dla każdego typu pomieszczenia .

Zamawiający informuje że malowaniu nie podlegają okna.

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena całkowita brutto za pomalowanie wszystkich pomieszczeń budynku nr 42
 2. Czas realizacji

W ofercie należy podać:

 • łączna całkowitą kwotę netto i brutto za malowanie wszystkich pomieszczeń  
 • cenę netto i brutto za  poszczególny  typ  pomieszczenia
 • stawkę roboczo godziny (r)
 • wskaźnik kosztów pośrednich (kp)
 • wskaźnik zysku
 • Koszty zakupu materiałów

Termin wykonania : od 28.11.2022 do 31.12.2022

Termin i miejsce składania ofert :

Oferty należy składać  pisemne  do dnia 23 listopada 2022 r do godziny 10:00  na adres :Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń”  ul. Konarskiego 3  01-355 Warszawa  lub złożyć  w sekretariacie Zarządu OA. ”Przyjaźń” ( pok. nr. 7)

Osoba upoważnioną do udzielania informacji  jest inspektor nadzoru Pan  Henryk Pawlak tel: 501-605-973 oraz  Pan Krzysztof Sajnog tel : 513-801-041 lub  drogą elektroniczna : sekretariat@osiedleprzyjazn.pl

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

22-2. N. Barak 42. Malowanie pom. gospodarczego

22-2. N. Barak 42. Malowanie natrysku

22-2. N. Barak 42. Malowanie łazienki z WC

22-2. N. Barak 42. Malowanie lok. 17

22-2. N. Barak 42. Malowanie kuchni z korytarzykiem

22-2. N. Barak 42. Malowane pokoju 20 m2

22-2. N. Barak 42 Malowanie korytarzy (główny środkowy, lewy i prawy oraz dojście)

22 -2. N. Barak 42. Malowanie lok. 1lub 16

Rozkład pomieszcen bud 42


Szanowni Państwo,

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń” informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi konserwacji i napraw instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie przez okres 17 miesięcy 9 dni usług konserwacji i napraw instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Akademickim „Przyjaźń” przy ul. Konarskiego w Warszawie. Zakres „usług konserwacji” obejmuje następujące rodzaje usług: (1) konserwację węzłów cieplnych centralnego ogrzewania i ciepłej wody w 3 budynkach nowej zabudowy i w 1 budynku starej zabudowy; (2) konserwację 46 zaworów odcinających w zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania; (3) konserwację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 3 budynkach nowej zabudowy i w 54 budynkach starej zabudowy; (4) konserwację wewnętrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej w 3 budynkach nowej zabudowy i w 54 budynkach starej zabudowy. Zakres „usług napraw” obejmuje następujące rodzaje usług: (1) naprawy węzłów cieplnych centralnego ogrzewania i ciepłej wody w 3 budynkach nowej zabudowy i w 1 budynku starej zabudowy; (2) naprawy zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z 46 zaworami; (3) naprawy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 3 budynkach nowej zabudowy i w 146 budynkach starej zabudowy; (4) naprawy zewnętrznej instalacji wodnej; (5) naprawy wewnętrznej instalacji wodnej w 3 budynkach nowej zabudowy i w 146 budynkach starej zabudowy; (6) naprawy zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej; (7) naprawy wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w 3 budynkach nowej zabudowy i w 146 budynkach starej zabudowy; (8) inne naprawy, niezbędne do prawidłowego działania instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej na terenie Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ

Załącznik nr 9 do SWZ

Załącznik nr 10 do SWZ

Załącznik nr 1 do PPU

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacje z otwarcia ofert

Decyzja o unieważnieniu postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi sprzątania ulic, usługi odśnieżania oraz usługi utrzymania terenów zielonych

Szanowni Państwo,

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń” informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi sprzątania ulic, usługi odśnieżania oraz usługi utrzymania terenów zielonych na terenie Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” przy ulicy Konarskiego w Warszawie na powierzchni ok. 122.000 m2

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ

Załącznik nr 9 do SWZ

Załącznik nr 1 do PPU

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacje z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi sprzątania budynków

Szanowni Państwo,

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń” informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na usługi sprzątania budynków. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w okresie od 01.12.2022 r. do dnia 09.05.2024 r. usług sprzątania rutynowego w 3 trzypiętrowych budynkach nowej zabudowy oraz 57 parterowych budynkach starej zabudowy, usług sprzątania generalnego w 3 trzy piętrowych budynkach nowej zabudowy oraz  15 parterowych budynkach starej zabudowy, a także wykonanie usług sprzątania dodatkowego oraz jednorazowe wykonanie usług lakierowania podłóg w wyodrębnionych budynków.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ

Załącznik nr 9 do SWZ

Załącznik nr 1 do PPU

Załacznik nr 2 do PPU

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamowienia

Informacje z otwarcia ofert

Decyzja o unieważnieniu postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej

Szanowni Państwo,

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń” informuje o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej oraz dystrybucję energii elektrycznej do 78 punktów poboru energii w obiektach Zakładu – Osiedle Akademickie „Przyjaźń” przy ul. Konarskiego w Warszawie. Szacunkowe planowane zużycie energii elektrycznej czynnej całodobowej ze wszystkich punktów poboru energii w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 09.05.2024 r. wynosi łącznie 2.935.353 kWh i przypada na 78 punktów poboru energii w obiektach Zakładu – Osiedle Akademickie „Przyjaźń”.

Ogłoszenie o zamówieniu – opublikowane

Ogłoszenie o zamówieniu – przesłane

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ

Załącznik nr 9 do SWZ

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 1

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Decyzja o unieważnieniu postępowania